foto1

Nieuws

Een oecumenische basis onder het Inloophuis St. Marten

Het oude parochiehuis in St. Marten aan de van Slichtenhorststraat is al meer dan 10 jaar in gebruik als inloophuis. Vanuit hun evangelische bewogenheid met mensen die in onze samenleving weinig in tel zijn, vonden bestuur en team van de Rooms Katholieke parochie het belangrijk om ook na de sluiting van de Onze Lieve Vrouwekerk, aanwezig te blijven in de wijken Sint Marten en Klarendal. Wijken waar relatief veel bewoners kampen met financiële, psychische en/of relationele problemen, verslaving, werkloosheid, en waar de bewoners met diverse etnische en religieuze achtergronden, vooral contacten hebben in eigen kring.

Huidige situatie

Het inloophuis is een plek van ontmoeting en activiteit voor ieder die er gebruik van wil maken. Bezoekers worden als zij dat willen, actief betrokken bij éénmalige of structurele activiteiten en kunnen ook zelf initiatieven nemen. Behalve in het weekend, vinden er dagelijks activiteiten plaats , georganiseerd door vrijwilligers en beroepskrachten van het inloophuis of door instanties met wie we nauw samenwerken. In en vanuit het inloophuis zijn zo’n 70 vrijwilligers actief. Wekelijks weten zo’n 150 verschillende mensen het inloophuis te vinden. Speciale aandacht is er voor mensen met een psychische beperking .

Mensen kunnen bij het Inloophuis aankloppen voor hulp op uiteenlopende terreinen. Vanuit het inloophuis zijn er veel contacten met diverse hulpverleners en hulpverlenings-instanties. We verwijzen mensen door, begeleiden hen zo nodig in het contact met hulpverlening of werken samen met hulpverleners ten dienste van wijkbewoners. Hulpverleners verwijzen mensen ook door naar het inloophuis.

In de wijken Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek is een buurtpastor werkzaam. Zij is betrokken bij pastorale en diaconale vragen van wijkbewoners en bij maatschappelijke thema’s die spelen in de wijk . De buurtpastor heeft het inloophuis als standplaats. Er is een behoorlijke wisselwerking tussen wat er gebeurt in het inloophuis en het buurtpastoraat. Vanuit het buurtpastoraat komen impulsen voor het inloophuis en andersom.

Missie

In het inloophuis komen we in aanraking met de noden en verlangens van mensen. Het evangelie krijgt er handen en voeten in de dienst aan mensen die het op eigen kracht niet redden. Ieder die wil wordt uitgenodigd om in deze beweging van aandacht en zorg voor elkaar mee te doen. Dit wordt herkend door gelovige, kerk betrokken mensen die als vrijwilliger actief zijn, maar ook door mensen die niet gelovig zijn en geen band (meer) hebben met de kerk, maar zich wel betrokken voelen bij wat er gebeurt en zich daarvoor in willen zetten. Het inloophuis heeft een signalerende functie richting met name hulpverlening, maar ook wat breder naar de stad. We werken samen met anderen ten dienste van het welbevinden van bewoners en de verbondenheid in de stad. Het inloophuis heeft een verspiedersfunctie voor de geloofsgemeenschap. Maatschappelijke thema’s die we aan de hand van levenssituaties en de verhalen van de bezoekers van het inloophuis op het spoor komen, worden binnengebracht in de geloofsgemeenschap en kunnen het diaconaal bewustzijn en handelen van de geloofsgemeenschap voeden.

Van oud naar nieuw; gewenste situatie

Tot april van dit jaar waren twee pastores verbonden aan het inloophuis en het buurtpastoraat. Beiden hadden zij taken in zowel het inloophuis als het buurtpastoraat. Per april heeft één van hen de overstap gemaakt naar een andere baan. Door de krimpsituatie waarin de parochie zit (zowel qua kerkleden als qua beroepskrachten en financiën) kan er voor hem geen nieuwe pastor aangesteld worden. Maar zowel buurtpastoraat als inloophuis hebben een beroepskracht nodig om het werk dat er ligt goed op te kunnen pakken en verder te ontwikkelen.

Het inloophuis is nu nog onderdeel van de Rooms Katholieke Sint Eusebiusparochie. Graag willen we het onderbrengen in een oecumenische stichting waarin meerdere kerken participeren. De stichting wordt verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt in het inloophuis. De stichting trekt een coördinator aan om leiding te geven aan de dagelijkse gang van zaken en aan de vele vrijwilligers die in en om het inloophuis actief zijn. Deze coördinator hoeft geen pastor te zijn, noch een theologische opleiding te hebben genoten. Van belang is wel dat hij/zij zich positief verhoudt tot het christelijk geloof. De huidige pastor kan dan vrijgesteld worden voor buurtpastoraat diaconie en blijft verbonden aan de Sint Eusebiusparochie. Goed nagedacht zal moeten worden over een samenwerkingsvorm tussen inloophuis en buurtpastoraat waarbij de positieve wisselwerking tussen beiden behouden blijft ook al komen beiden qua inbedding in werkverband los te staan van elkaar.

Voorbij deze pragmatische reden die te maken heeft met krimp zijn er meerdere en betere redenen te vinden om samenwerking te zoeken met andere christelijke kerken Een gezamenlijke betrokkenheid bij de samenleving bevordert de geloofwaardigheid van onze evangelische boodschap, het kan de betrokkenheid bij de samenleving en in het verlengde daarvan de diaconie van de betrokken kerken versterken en inspireren, het bevordert de samenwerking van kerken met elkaar.

Graag gaan we in gesprek met andere christelijke kerken over de mogelijkheid van samenwerking in het inloophuis.

Bestuur en team van de Sint Eusebiusparochie, 14 juli 2017

Copyright © 2018, RvkArnhem