foto1

Nieuws

Jaarverslag RvK Arnhem 2016

Dit jaarverslag werd op 28 februari 2017 vastgesteld door de algemene vergadering van de Raad. Het wordt via het Bulletin van de Raad van Kerken Arnhem verstuurd naar 400 abonnees, gepubliceerd op de website van de Raad (www.rvkarnhem.nl ) en is op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat voor overige belangstellenden (aris.kon.arnhem11@gmail.com ).

1. Organisatie

Bij het begin van het kalenderjaar 2016 waren de volgende christelijke kerken en

geloofsgemeenschappen lid van de Raad:

     -      Anglicaanse Kerk Arnhem-Nijmegen
     -      Apostolisch Genootschap
     -      De Christengemeenschap Arnhem e.o.        
     -      Doopsgezinde Gemeente
     -      Evangelische Broedergemeente
     -      Evangelisch-Lutherse Gemeente
     -      Protestantse Gemeente Arnhem
     -      Protestantse Gemeente Schaarsbergen
     -      Leger des Heils
     -      Vrijzinnigen NPB Arnhem
     -      Oud-Katholieke Kerk
     -      Parkstraatgemeente (een samenwerkingsverband van de Remonstrantse Gemeente

             Arnhem en de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten in Arnhem en omgeving)
     -      Rooms-Katholieke Kerk
     -      Vrij-Katholieke Kerk

     -      Waalse Kerk

Als waarnemers waren actief:

    -       Armeens Apostolische Kerk

    -       De Zijp.

    -       De Nieuw-Apostolische Kerk.

    -       Baptistengemeente Centrum

 

De Protestantse Gemeente Arnhem werd vanaf september mede door Ans Bosma (van de Opstandingskerk) vertegenwoordigd.  

Vanaf december had de Rooms-Katholieke Kerk een tweede vertegenwoordiger, namelijk Alesig Greving.

Ingeborg Janssen vertegenwoordigde als waarnemer vanaf november de Baptistengemeente Centrum.

 

De algemene vergadering kwam negen maal bijeen. Het dagelijks bestuur vergaderde negen keer.  Daarnaast woonden bestuursleden andere besprekingen in kleiner verband bij.

Ook in 2016 kon voor vergaderingen gebruik gemaakt worden van ruimten van de

Diaconessenkerk, Izaäk Evertslaan.

 

Het Bulletin kwam uitsluitend digitaal uit, ook via de website. Iedere maand, behalve juli en augustus, zorgde Gerrit Koning voor de lay-out en de publicatie. Kees Tinga ondersteunde Gerrit en zorgde voor columns.

 

Onze informatiebrochure is in 2016 opnieuw bijgewerkt en verspreid.
 

De internetsite van de Raad (www.rvkarnhem.nl) werd oktober/november 2016 vernieuwd door de webmaster, Jeroen Wemmenhove. Op de website zijn links te vinden naar kerken en kerkelijke activiteiten in Arnhem en daarbuiten.

Ook publiceert de Raad op de website van de Raad van Kerken van Velp en Rozendaal: Zin in de Regio: www.zininderegio.nl
 

Het werk van de Raad wordt, op basis van een jaarbegroting, uitsluitend gefinancierd door bijdragen van de lidkerken.
 

2. Activiteiten

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op 12 januari werd een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden, waarbij voorgangers en de bestuursleden van de aangesloten kerken werden uitgenodigd, evenals de leden van de werkgroepen van de Raad en de bestuursleden van organisaties waar de Raad in deelneemt of mee verbonden is. Er waren ongeveer 40 personen aanwezig. Er werd afscheid genomen van Elfriede ter Schegget als duo-voorzitter. Johannes Kon bleef voorzitter en combineerde dit met het secretariaat.

 

4 mei

Op 4 mei werd een interreligieuze herdenkingsdienst gehouden in de Walburgiskerk georganiseerd door het Turks Platform Arnhem, buurtpastoraat Klarendal/St Marten, Coventrygebed en de Raad van Kerken Arnhem. Pastores van de PGA en Eusebiusparochie en imams van de Turkiyem en Aya Sofia moskee gingen samen voor in deze gebedsdienst.     Bij het oorlogsmonument werd een krans gelegd namens het Turks Platform Arnhem en de Raad van Kerken Arnhem.

 

Herdenken oud-bestuursleden.

Dit jaar ontvielen ons enige oud leden: Arie Bezemer, Herman Postma, Maggie Vermeij en Raimond Maris. Zij werden herdacht tijdens onze vergaderingen.

 

Het programma Gastkerken

In februari was de Waalse Kerk gastkerk. In april trad de Nieuw Apostolische Kerk op als gastkerk. In beide gevallen was er na de dienst een levendig gesprek tussen de kerkbestuurders en vertegenwoordigers van de Raad van Kerken Arnhem.

 

Arnhem voor Vluchtelingen
Johannes Kon, voorzitter, is tevens voorzitter geworden van de stichting Arnhem voor Vluchtelingen, die als unieke gesprekspartner voor de gemeente Arnhem fungeert, als het gaat om het buddyproject voor de alleenstaande minderjarige vluchtelingen in de stad; het project om vluchtelingen in het AZC Elderhoeve te betrekken bij de vele vrijwilligersinitiatieven in de stad en de beoogde Participatieverklaring.  Na het sluiten van de noodopvang in de v.m. Koepelgevangenis is de aandacht verlegd naar andere, noodzakelijke activiteiten voor vluchtelingen.

Informatie-uitwisseling tijdens vergaderingen

Tijdens de vergaderingen was er informatie-uitwisseling met:

- Wietse van der Hoek, voorzitter van Hart voor Arnhem.

- Wethouder Anja Haga

- Stichting EcoVrede

- Evert Brink, pionier namens de PGA in de nieuwe wijk Schuytgraaf

- Gabrielle Gies, hoofd van de afdeling Geestelijke Verzorging in Ziekenhuis Rijnstate

- Peter Offringa, bestuurslid van de Stichting Kruispunt

 

Activiteiten bijwonen

- De voorzitter woonde de viering bij ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vrij-

  Katholieke Kerk.

- Vertegenwoordigers van de Raad woonde het symposium Kracht en Kwetsbaarheid bij.

- Zo ook de Dialoogdag op 12 maart.

- Op 30 juni waren leden van het bestuur in het bejaardencentrum Vreedenhoff om het

  contact tussen het centrum en kerken te bespreken.

- Er hebben gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van Hart voor Arnhem

  over het organiseren van een Kerkenfestival rond de Kerkennacht in 2017.

- Leden bezochten de viering ter gelegenheid van het feit dat de Oud-Katholieke Kerk in

  Arnhem 75 jaar bestond.

- Ook de opening van het Stadsklooster werd bijgewoond.

- Enige leden gingen in op de uitnodiging het Voedselbos (van EcoVrede) te bezoeken.

- De intrede van de nieuwe voorganger van de Koepelkerk werd bijgewoond.

- Verschillende keren kookten vertegenwoordigers van de Raad voor Kruispunt.


3. Werkgroepen en samenwerkingsverbanden:

Iedere vrijdag vindt in de Walburgiskerk om 12:30 uur een gebed voor vrede plaats, het Coventrygebed.

 

Trees Bartelds, notulist bij de Raad, trad af als voorzitter van het OKO-overleg, een overleg tussen kerken en overheid, met de nadruk op sociale problematiek. 2 maal per jaar vindt dit overleg plaats. Zij werd opgevolgd door Kees van Esch.

 

Berthilde Meinen vertegenwoordigde de Raad van Kerken Arnhem in het bestuur van het Arnhems Studentenpastoraat.

 

Haar termijn liep af en dus stopte Henny Beijer als vertegenwoordiger van de RvK Arnhem in het bestuur van Kruispunt. Trees Bartelds volgde haar op.

 

Namens de Raad is Johannes Kon als secretaris in het bestuur van het Stadspastoraat gekomen. Inmiddels is het Stadspastoraat verhuisd naar het gebouw Rozet. Hun nieuwe naam is geworden: D3rde Verdieping.

 

Viering van het Platform van Migrantenkerken:

Evenals vorige jaren hield het Platform van Migrantenkerken een viering op Hemelvaartsdag.

Wina Bakker zit namens de Raad in het Platform Migrantenkerken.

 

Onze werkgroep Uit-Zicht is in overleg met Vluchtelingen Platform Arnhem.

 

Het Oecumenisch Platform Arnhem-Noord heeft zichzelf dit jaar opgeheven. De RvK Arnhem heeft toegezegd zorg te dragen voor de continuering van de activiteiten.

 

4. Financieel jaarverslag 2016
De bijdragen van de lidkerken waren conform de begroting. We sloten af met een klein batig saldo van € 28.

 

Liesbeth Dessens, namens het bestuur van de Raad van Kerken Arnhem.

 

Copyright © 2018, RvkArnhem