foto1

Wat doet de raad?

Niet alleen met woorden maar ook met daden meehelpen om de noden vooral in de eigen stad te lenigen.

De Raad van Kerken is een samenwerkingsverband dat zich ten doel stelt brug te zijn tussen kerken en samenleving en het christendom zichtbaar present te doen zijn in de samenleving. Van oudsher heeft de oecumenische beweging een sterke betrokkenheid op maatschappelijke vragen en kiest zij positie ten gunste van kwetsbare groepen. Kerken komen gezamenlijk op voor gerechtigheid en vrede, dichtbij huis en wereldwijd.

Een tweede doel is het 'cement' te zijn tussen de kerken en geloofsgemeenschappen in Arnhem. De Raad is daarom het platform waar vertegenwoordigers van de lidkerken elkaar ontmoeten en vervolgens gezamenlijk het beleid en de activiteiten van de Raad bepalen.

En tenslotte wil de Raad van Kerken Arnhem op daartoe geschikte momenten vieringen organiseren en deze zo mogelijk in het verband van Arnhem plaatsen

Copyright © 2022, RvkArnhem