foto1

Wat doet de raad?

Niet alleen met woorden maar ook met daden meehelpen om de noden vooral in de eigen stad te lenigen.

De Raad van Kerken Arnhem is een samenwerkingsverband van christelijke Kerken in Arnhem dat zich ten doel stelt een brug te zijn tussen kerken en samenleving en het christendom zichtbaar present te doen zijn in de samenleving. Van oudsher heeft de oecumenische beweging een sterke betrokkenheid op maatschappelijke vragen en kiest zij positie ten gunste van kwetsbare groepen. Kerken komen gezamenlijk op voor gerechtigheid en vrede, dichtbij huis en wereldwijd.

Een tweede doel is het 'cement' te zijn tussen de kerken en geloofsgemeenschappen in Arnhem. De Raad is daarom het platform waar vertegenwoordigers van de lidkerken elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan, samen het christelijk geloof beleven en uitdragen en activiteiten ondernemen. Daarnaast wil de Raad van Kerken Arnhem op daartoe geschikte momenten vieringen of activiteiten organiseren en deze zo mogelijk in het verband van Arnhem plaatsen.

Voorts kan de Raad van Kerken aanspreekpunt en spreekbuis zijn van en voor de christelijke kerken en geloofsgemeenschappen en voor externe instanties.

In het kort: de Raad van Kerken Arnhem ziet als zijn primaire taken:

1. dienstbaar te zijn aan de samenleving;
2. ontmoetingsplaats te zijn voor de christelijke kerken en geloofsgemeenschappen.
3. aanspreekpunt en spreekbuis te zijn van en voor de christelijke kerken.

 

 

Copyright © 2024, RvkArnhem