foto1

RvK Nederland

Op landelijk niveau is er de Raad van Kerken in Nederland. De Raad van Kerken Arnhem is een van de raden op lokaal niveau.
 

De Raad van Kerken in Nederland
Tussen christelijke kerken is er meer dat hen met elkaar verbindt dan wat de kerken van elkaar scheidt. Christenen uit verschillende kerken en stromingen horen ondanks verschillen bij elkaar.

Er is veel dat christenen verbindt en hen tot broeders en zusters maakt: de Bijbel, het geloof in de Drie-ene God, de doop en geloof in Christus, de overtuiging dat mensen als schepsel en beelddrager Gods (imago Dei) gelijkwaardig zijn en dat de schepping ons gegeven is als gemeenschappelijk huis.

De Raad van Kerken in Nederland wil de gemeenschap van kerken versterken. De Raad is ook een platform waar kerken samenwerken om een antwoord te geven op de uitdagingen die de samenleving stelt bij een aansprekende verkondiging van het Evangelie. In de tweede plaats richt de Raad van Kerken Nederland zich op de maatschappelijke vragen en noden in de samenleving. Voorts is de Raad is een aanspreekpunt voor de maatschappelijke organisaties, de media en de politiek.

De Raad van Kerken in Nederland heeft drie aandachtsvelden die de agenda bepalen.

 

1. Het gesprek over geloof en kerkelijke gemeenschap
Het herstel van de kerkelijke gemeenschap van de christelijke kerken is vanaf het begin van de oecumenische beweging een centraal doel. In de interkerkelijke verhoudingen is al veel ten goede veranderd. De deelnemende kerken zetten zich in om te groeien in onderling vertrouwen en zij willen van elkaar leren. Ook volgt de Raad de voortgang van de internationale oecumenische dialogen zoals dat gebeurt in het programma van de Wereldraad van Kerken.

 

2. Maatschappelijke vragen
De Raad van Kerken zet zich in voor de overgang naar een duurzame, rechtvaardige en vreedzame samenleving. Het thema van duurzaamheid is te meer urgent voor de nieuwe generaties, opdat de aarde ook in de toekomst leefbaar blijft.

De Raad van Kerk vraagt aandacht voor een humaan en rechtvaardig vluchtelingenbeleid en een goede opvang van vluchtelingen. De tweedeling tussen rijk en arm blijft een grote bron van zorg. Samen met andere organisaties zet de Raad van het Kerken zich in voor de bestrijding van armoede en ongelijkheid.

Een andere maatschappelijke opdracht is de vredesopdracht van de kerken. In het verlengde hiervan liggen thema’s die betrekking hebben op het vreedzaam samenleven, zoals het tegengaan van racisme, seksisme en homofobie en het waarborgen van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en de mensenrechten.

 

3. Interreligieuze samenwerking
Hier gaat het om het gesprek met andere niet-christelijke godsdiensten waarbij het uitgangspunt is dat we vreedzaam naast elkaar bestaan. Dit overleg dient ook om het gesprek te voeren over de religieuze en levensbeschouwelijke dimensies van vraagstukken die de samenleving raken.

 

Tot besluit
In al deze taken hoopt de Raad van Kerken in Nederland de oecumenische opdracht vorm te geven en te blijven getuigen van Gods onvoorwaardelijke trouw en liefde.

Website Raad van Kerken in Nederland. Zie:  https://www.raadvankerken.nl/

Inschrijven op de landelijke nieuwsbrief van de Raad van Kerken in Nederland. Zie: https://www.raadvankerken.nl/publicaties/nieuwsbrief/

 

Copyright © 2024, RvkArnhem